คอร์ดเพลง เรื่องเล่าของพ่อ ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ดเพลง เรื่องเล่าของพ่อ ไหมไทย หัวใจศิลป์
คอร์ดเพลง : เรื่องเล่าของพ่อ
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง/ทำนอง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
| Cm | G# | Fm | G |
| G# Bb | Gm Cm | Fm G# | G | Cm |

ร้องเพลงถวาEbย จากคนบ้านไกBbล ลูกพ่อคนนี้Cmกลั่นออกจากใจที่มีG# นามนี้ไหมไทBbย หัวใจศิEbลป์ฝึกร้องฝึกรำCmบนผืนดินพ่C7อ ทำมาหากิFmพเนจรเหมือนคนพลัดถิ่Ebน ชีวิตศิลปิFmน หมอลำบ้านนBbา    Bb

สิบสาม ตุลEbา พ.ศ. สองพันBbห้าร้อยห้าสิบเก้Cmพี่น้องชาวไทยของเฮG#า..ได้เห็นเรื่องเศBbร้า ต้องเสียน้ำEbตาพ่อจากไปแCmล้ว เจ็ดสิบปี พ่อคุ้มครอFmงมาเป็นบุญของลูกนี่หนEbา ได้เกิดมาBbบนแผ่นดินของพ่Ebอ     Eb7

* น้ำตG#าคลอ เมื่อรู้Bbว่าพ่อจากไCmสิ่งที่ลูก ๆ ทำไG#ด้ ร้อยล้านดวงใBbจส่งไปถึงพ่Ebคนอยู่ทางนี้Cmเฮ็ดหยังบ่ถูC7ก นั่งเศร้ากอซFmฟังข่าวเรื่องราวของพ่Ebอ..ผ่านหน้าจFmอเป็นเหมือนควาBbมฝัน    Bb

** จะเก็บตำนาEbนชั่วกัปชั่วกัลBbป์ไว้เป็นเรื่องรCmาวลูกเกิดแผ่นดิน ร.9G# พ่อของเรBbาชื่อภูมิพEbทุกคำพ่อสอCmน ให้รู้ค่าC7รู้ประมาณตFmพ่อรักลูก ๆ ทุกคEbน พ่อคงอยากเห็BbนคนไทยรัEbกกัน

| G# Bb | Cm | G# Bb | Eb |
| Fm | Cm | G# Bb | Cm |
| * | ** | 

ขอเก็บไว้เป็นตำนFmาน เล่าสู่ลูกหลBbาน... เรื่องเล่าของพ่Eb

| Cm | G# | Fm | G | Cm | Cm |