คอร์ดเพลง ทรงพระเจริญ Room39

คอร์ดเพลง ทรงพระเจริญ Room39
คอร์ดเพลง : ทรงพระเจริญ
ศิลปิน : Room39
คำร้อง/ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์
Label : LOVEiS
ติดตามผลงาน : Room39
ติดต่องานแสดง : 02-712-7247-8,
081-234-5966
| D | G | D Bm | Em A |

อยากจะรู้Dหัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วGยอะไรเหตุอันใดDจึงมีความรัBmกมากมายให้ได้EmกับทุกคAอยากจะรู้Dร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึGงอดทนแบกภาระDที่มีมากล้Bmนคนเดียวอย่าEmงไร   A

* เป็นเจ้าฟ้Gาที่ยืนข้างล่Aาง แบกไพร่ฟ้F#mาเอาไว้บนไหBmล่อยากรู้Emพระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหA

** ทรงพระเจริGญ... A  ยิ่งยืนF#mนาน..   BmขอจงทรงพรEmะเกษมสำราAญพระวรกาDยและพระทัD7ทรงพระเจริGญ... A  พระเจ้าอยู่หัวF#mของชาวไทBmจากใEmจพสกนิกAรของพระองDค์

| G |

กี่ปีมาแล้Dวที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้Gาใจกายโดยมุ่งหมาDยดูแลแก้ไขBmป้องภัยให้Emเรา    Aจนบัดนี้Dพระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลืGอบรรเทาและคงเฝ้Dาทำเพื่อพวกเรBmาไม่เคยเสื่อมEmคลาย  A

| * | ** | 
| G A | F#m Bm | Em | A |
| * | ** | 

ทรงพระเจริGญ..  A  พระเจ้าอยู่หัF#mวของชาวไทBmย..จากใEmจพสกนิกAรของพระองGค์     ฮูGm..... ฮู้Dววว