คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ แอ๊ด คาราบาว

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ แอ๊ด คาราบาว
คอร์ดเพลง : ผู้ปิดทองหลังพระ
ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ยืนยง โอภากุล
| G C G | G D D |
| G C G | D G |

เมื่Gอมายุ 19C พรรษGา ทวยไทGยทั่วหล้ากราDบบังคมทูลด้วGยบุญญาบารมีCเป็นที่ตั้Gง   ถึDงกระนั้นยังไม่พGพระราGชกรณีCยกิGจ  หนักหน่วGงเหน็ดเหนื่อยปานใดDไม่ท้อปรGะเทศไทยมีวันCนี้หนGอ  ก็ใคDรเล่าพระเจ้าแผ่นดิG

พระองCค์ทรงเสียสลGะเพียงไหน  มีใคCรได้เห็นได้ยิGก็ใคCรหนอใครดวงใจEmใฝ่ถวิล  เป็Dนผู้ปิดทองหลังพDระผู้EmปิดทองหลังพDระ    ผู้EmปิดทอDงหลังพGระ

| G C G | G D D |
| G C G | D G |

6G5 ปี ทำCเพื่อราGษฏร์ ทวยไทGยทั้งชาติสมควDรภาคภูมิมีพรGะมหากษัตริย์เฝ้าคอCยห่วงใGทุ่มเทDพระวรกายเพื่อเรGค้นคิGดแนวทางพระราCชดำริGตลอGดการครองราชย์อันDยืนยาวในน้ำGมีปลาในนCามีข้Gาว  ล้นเกล้DาชาวไทยมีพรGะองค์ท่าน

พระองCค์ทรงเสียสลGะเพียงไหน  มีใคCรเห็นใจสงสาGก็ใคCรหนอใครค่ำเช้าEmเฝ้าทรงงานเป็Dนผู้ปิดทองหลังพDระผู้EmปิดทองหลังพรDะ    ผู้EmปิดทอDงหลังพGระ

* พระบาทสมเด็EmจพระปรมิGนทร์ มหาภูมิพCล อดุลยเดGมหิตลาธิเบDศรรามาธิบดีEm    จักDรีนฤบดินEmทร์สยามิDนทราธิราGช  บรDมนาถบพิEmตร

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาDวไทย  เป็นดวงใจของแผ่นดิEmทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาDวไทย  ศูนย์รวมใจแผ่นดิG

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาDวไทย  เป็นดวงใจของแผ่นดิEmทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาDวไทยศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิG

| * | 
| G C G | G D |
| G C G | D G |